Navigering


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev så missar du inga roliga aktiviteter!

 

Piteå Båtklubb är medlem i:


Bottenvikens BåtförbundSvenska Båtunionen

       STADGAR FÖR PITEÅ BÅTKLUBB

                                            Antagna vid PBK:s årsmöte 2007-03-14

 

§ 1 Namn

 

PITEÅ BÅTKLUBB - PBK- stiftades 1922 under namnet Piteå Motorklubb.

1933 ändrades namnet till Piteå Motorbåtsklubb och 1970 till Piteå Båtklubb.

 

§ 2 Ändamål och syfte

 

Piteå Båtklubb är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Piteå kommun.

Klubbens ändamål och syfte är att som ideell allmännyttig förening verka enligt följande:

 

2:1       att tillvarata medlemmarnas intressen, främja båtlivssverksamhetetens utveckling och riktiga bedrivande.

2:2       att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

2:3               att genom utbildning, upplysning och information verka

för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.

2:4               att verka för tävlingsverksamhet inom båtsportens ram i

enlighet med idrottens mål och inriktning.

2:5       att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i frågor inom organisationernas ram.

§ 3 Medlemskap

                        3:1               Medlemskap erhålles efter därom gjord skriftlig ansökan samt erläggande av fastställd     avgift. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande                   kommer att motarbeta klubbens intressen. Beslut, varigenom ansökan om                                                          medlemskap avslås, fattas av styrelsen.

3:2               Medlemskap förekommer som

Båtägare/Seniormedlem (över 18 år) Juniormedlem (under 18 år)

Familjemedlem till registrerad båtägare/seniormedlem (under samma adress).

3:3       Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag den eller de medlemmar, som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.

3:4               Medlem, som inte erlägger föreskriven avgift före 1 mars anses ha utträtt ur klubben.

3:5               Medlems uteslutning

Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträder inom eller utom klubben på sådant sätt att klubbens anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen eller inte fullföljer de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag uteslutas av årsmöte eller extra klubbmöte. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Till möte, som skall avgöra i föregående stycke angiven uteslutning, skall medlemmarna alltid kallas genom skriftlig, personlig kallelse, varav skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas.

Till medlem, som föreslagits till uteslutning, skall, förutom i föregående stycke angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den ifrågavarande uteslutningen.

Beslut om uteslutning kan överklagas av den uteslutne till Bottenvikens Båtförbund.

 

§ 4 Beslutande organ

Båtklubbens beslutande organ är

 

4:1               Årsmöte

4:2               Klubbmöte

4:3               Styrelse


 

 

 

§5Verksamhetsår

 

Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari -31 december

 

§ 6 Regional- och central anslutning

 

Klubben är regionalt o centralt ansluten till:

 

6:1               Bottenvikens Båtförbund och därmed till Svenska Båtunionen.

6:2               Klubben är ständig medlem i Svenska Livräddningssällskapet.

6:3               Beslut om in- och utträde i överordnad organisation fattas

av årsmötet. För sådant beslut fordras 2/3 majoritet.

 

§ 7 Uppgifter till överordnade organisationer

 

Båtklubben skall på av överordnade organisationer bestämd tidpunkt årligen insända begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning och övriga funktionärer, klubbens medlems- och båtantal mm enligt senaste årsredovisning.

 

§ 8 Avgifter

 

Avgifter till klubben fastställs av årsmötet.

 

§ 9Årsmöte

 

9:1.  Årsmöte avhålls årligen före utgången av 1: a kvartalet.

9:2.  Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda före

verksamhetsårets utgång 31 december.

9:3.  Kallelse till årsmöte meddelas senast 10 dagar i förväg. Kallelse kan ske antingen

skriftligt och eller genom annons i lokalpress.

9:4.  Styrelsen skall hålla verksamhetsberättelse jämte revisions- handlingar och

revisionsberättelse samt motioner och propositioner tillgängliga senast 1 vecka

före årsmötet

9:5.  Årsmötets dagordning skall upptaga:

1.                 Årsmötets öppnande

2.                 Årsmötets stadgeenliga utlysande

3.                 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4.                 Val av 2 rösträknare tillika justeringsmän

5.                 Styrelsens verksamhetsberättelse

6.                 Vinst- och förlusträkning samt balansräkning

7.                 Revisionsberättelse

8.                 Ansvarsfrihet för styrelsen

9.                 Styrelsens propositioner

10.               Motioner till årsmötet

11.               Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret

12.               Fastställande av kostnadsersättningar för det kommande verksamhetsåret

13.               Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret

14.               Val av styrelse jämte suppleanter

15.               Val av revisor jämte suppleant

16.               Val av ledamöter i valberedningskommitté jämte suppleant

17.               Val av övriga funktionärer

18.               Förslag till program för det kommande verksamhetsåret.

19.               Rapporter och frågor

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den inte finns med på dagordningen för Årsmötet.

 


 

§ 10Röstning

 

10:1             Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges ej.

10:2             Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet är föreskriven i

dessa stadgar

10:3     Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall där någon medlem fodrar sluten sådan.

10:4             Vid fall av lika röstetal skall lottning avgöra.

 

§ 11Klubbmöte och extra klubbmöte

 

11:1             Klubbmöte skall avhållas minst 1 gång/kvartal utom under det kvartal årsmötet

infaller.

11:2             Kallelse till klubbmöte utsänds senast 1 vecka före dess avhållande, antingen

skriftligt eller/och genom annons i lokalpress.

11:3             Extra klubbmöte hålls när styrelsen finner så påkallat eller när minst 25 medlemmar

gör framställning härom.

11:4             Kallelse till extra klubbmöte skall innehålla motivering för mötets utlysande

11:5             Vid extra klubbmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

 

§12Styrelse

 

12:1 Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar

-att            representera båtklubben

-att            vara båtklubbens verkställande organ

-att            förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet

-att            upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet

-att            föreslå budget för det kommande verksamhetsåret

-att            förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi

-att            följa kommittéernas och övriga funktionärers uppgifter och arbete

-att            ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter

-att            ansvara för klubbanläggningens drift och förvaltning

-att            till årsmötet inkomma med förslag till program för det

kommande verksamhetsåret.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst 3 ledamöter så

påkallar.

Ledamöternas uppgifter framgår av speciella bestämmelser som åtföljer dessa 

stadgar.

 

12:2             Styrelsen skall ha följande sammansättning och mandat- tider:

ordförande                                 -mandattid 2 år                   -väljs jämna årtal

vice ordförande    -mandattid 2 år                   -väljs udda årtal

sekreterare                                  -mandattid 2 år                   -väljs udda årtal

kassör                                                               -mandattid 2 år                   -väljs jämna årtal

utbildningsledare  -mandattid 2 år                   -väljs jämna årtal

1 övrig ledamot    -mandattid 2 år                   -väljs jämna årtal

1 övrig ledamot    -mandattid 2 år                   -väljs udda årtal

samt:           3 suppleanter med en mandattid av 1 år

                    En av de övriga ledamöter som är vald med en mandattid av 2 år utses av styrelsen till                                         stugfogde

12:3             Styrelsens arbetsutskott består av ordförande, sekreterare och kassör

12:4             Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal

har ordföranden utslagsröst.

12:5             Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äger vid dessa närvaro-

och yttranderätt men ej rösträtt, utom vid ordinarie ledamots frånvaro.

Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i vald ordning. Avgår

ordförande eller kassör under mandattiden, kallar styrelsen till extra klubbmöte för val av ersättare för den avgångne.

Styrelsen kan vid behov inkalla av årsmötet valda funktionärer.

12:6             Kallelse till styrelsemöte skall ske personligt antingen skriftligt eller per telefon minst

5 dagar före mötet.


 

 

 

§ 13Övriga funktionärer

 

13:1     Navigations- och tävlingsansvarig

13:2             Ungdomsansvarig

13:3             Skärgårdsfondskommitté om 5 ordinarie ledamöter varav tre utgöres av PBK:s

arbetsutskott, en väljs på årsmöte och en ledamot ur Piteå kommuns styrelse samt

1 adjungerad handläggare från Piteå kommun.

Kommittén är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika

röstetal har ordföranden utslagsröst.

13:4             Seglingsansvarig.

13:5             Försäkringsadministratör.

13:6             Dessa funktionärer väljs för 1 år

Avgår funktionär under mandattiden, utses ersättare av styrelsen.

Dessa funktionärers uppgifter framgår av speciellt reglemente som åtföljer dessa

stadgar.

13:7             Tillfälliga arbetsgrupper för särskilt uppdrag utses när så erfordras av möte eller

styrelse och upplöses automatiskt efter fullgjort uppdrag.

 

§ 14 Revision

 

14:1             Båtklubbens verksamhet granskas av 2 revisorer, varav en sammankallande, vilka

väljs för en tid av 2 år och vilka avgår växelvis vartannat år.

Årligen väljs 1 suppleant för en tid av 1 år.

14:2             Kassören skall överlämna för revision erforderliga handlingar senast 20 januari.

Handlingarna skall åtföljas av klubbens och styrelsens protokoll för det gångna

verksamhetsåret.

14:3             Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 28 februari.

 

§ 15 Valberedning

 

15:1             Valberedningen består av 3 ledamöter, varav 1 sammankallande, jämte 1 suppleant,

valda av årsmötet för en tid av 1 år.

15:2             Ledamot av styrelse eller revisorer kan inte ingå i valberedningen.

15:3     Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att genomarbetade förslag till val kan föreligga.

15:4             Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast 28 februari.

 

§ 16 Firmateckning

 

16:1             Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet

av ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig enligt följande:

Ordförande undertecknar klubbens kontrakt, avtal och andra handlingar av större betydelse samt tecknar firma enligt nedan i händelse av kassörens förfall. Ordförande har tillgång till klubbens bankfack

 

Sekreteraren undertecknar löpande ärenden och tecknar klubbens firma för rekommenderade och assurerade försändelser, paket etc. hos post och andra inrättningar Sekreteraren har även tillgång till klubbens bankfack.

 

Kassören tecknar klubbens firma vid kvittering av penningmedel hos post, bank, postgiro och andra ställen där klubben disponerar medel samt för rekommenderade och assurerade försändelser.

Kassören har även tillgång till klubbens bankfack.


 

 

 

§17 Märken och emblem

 

För båtklubbens märken och emblem gäller särskilt reglemente.

 

 

§ 18 Övriga reglementen och bestämmelser

 

Klubbmöte fastställer reglementen och bestämmelser som reglerar klubbens verksamhet,

t.ex. tävlingsbestämmelser, regler för klubbanläggningen m.m.

Gällande reglementen och bestämmelser skall av styrelsen delges klubbens medlemmar.

 

§ 19 Stadgeändring

 

För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två

på varandra följande möten varav ett årsmöte eller enhälligt beslut på ett årsmöte. l båda fallen skall dock i kallelser angivas att stadgeändrings förslag föreligger.

 

§ 20 Klubbens upplösning

 

Beslut om klubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med minst 3/4 majoritet av närvarande

röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.

I kallelse till dessa skall anges att förslag om klubbens upplösning föreligger.

I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla ändamål som gagnar fritidsbåtslivet inom kommunen. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker.